شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند

طراحی برنامه موبایل پوز mPos

طراحی برنامه موبایل پوز mPos

(Mobile POS)
پایانه فروش همراه( MPOS )اجازه می دهد تا یک دستگاه تلفن همراه را به عنوان یکPOSاستفاده کرد.این وسیله ، امکان پرداخت را برای مردم از طریق کارتهایعضو شتاب در درب منزل ، خریدهای خیابانی ، پرداخت کرایه تاکسی ، به راحتی از طریق دستگاه های تلفن همراه امکان پذیر میسازد.
با فراگیر شدن تلفن های هوشمندواستفادهازاینترنتهمراهازطرفیوگسترشروشهایپرداخت الکترونیک نوین در کشورهای توسعه یافته و همچیندر حال توسعه ، هر روز شرکتهای فعال در زمینه بانکداری و پرداخت، محصولاتی مدرن بر بستر تلفن های همراه هوشمندرابراساسنیازمشتریانبهجامعهمعرفیمیکنندکهبرپایه خلاقیت و نوآوری طراحی شده است ، یکی از این محصولات که در دنیا به یکی از روشهای پرداخت مرسوم تبدیل شده و درآینده نزدیک در ایران هم در صورت تامین امنیت پرداخت و مجوزهای لازم قانون گذاری شاهد فراگیر شدن آن خواهیم بود ، دستگاهی به نام موبایل پوز و یا پایانه فروش موبایلی( MPOS)است که اجازه می دهد تا یک دستگاه تلفن همراه را به عنوان یکPOSاستفادهکرد.موبایل پوز ، امکان پرداخت را برای مردم
از طریق کارتهای عضو شتاب در درب منزل ، خریدهای خیابانی ، پرداخت کرایه  تاکسی،به راحتی ازطریق دستگاههای تلفن همراه امکان پذیر میسازد.
به گزارش مجله فوربز آمریکا(Forbes)، فناوری پایانه های فروش سیار، باروند چشمگیری روبروست که پس از فراگیر شدن گوشی های هوشمند و اینترنت همراه، فناوری است که سریع ترین رشد در خرده فروشی(Retail)داشته است به طوری که نه تنها رشدی 033%در سه سال آینده برای آن پیش بینی شده بلکه انتظار می رود پوز های موبابلی جای حدود03%از پایانه های ثابت را ظرف این مدت بگیرند.

تاریخچه موبایل پوز
شرکتهایی که در حوزه خدمات منازل ( لولهکشی، سیمکشی، .. ) در آمریکا مشغول به ارائه خدمت هستند. همیشه با یک مشکل روبرو بودند و آن دریافت حقالزحمه و هزینه کالای مصرفی در پروژه بوده. از آنجا که همه افراد دارای کارت اعتباری بوده و عملا ً پول نقد ( در سطح چند هزار دلار) برای پرداخت نداشتند، همیشه اینگونه شرکتها به دنبال راه جایگزینی بودند که بتوانند به راحتی هزینه خدمات خود را دریافت کنند که سرانجام در سال033۲شرکتSquareبرای آن راهحلی ارائه نمود.
با توجه به استفاده روزافزون انواع گوشی هوشمند و تبلت ها ، این شرکت به دنبال ارائهراهکاری با استفاده از همین ظرفیت بود.
این شرکت یک قطعه سخت افزای به نامsquare(مکعب) با رنگ سفید (تصویر زیر) را به همراه یک نرمافزار قابل نصب بروی گوشیهای اپل (App)را ارائه نمود و آن راMobile POSیاMobile Point of Saleنامید

این قطعه سخت افزاری از طریق ورودی صدا به گوشی همراه و یا تبلت متصل میگردد این قطعه دارای یک شیار مانند هر دستگاه پوز بوده ، بدین صورت کهکارتاعتباری خود را از شیار آن کشیده و در نرمافزار نصبشده میزان وجه مد نظر و پین کد خود را وارد میکنید این قطعه دارای یک شیار مانند هر دستگاه پوز بوده ، بدین صورت کهکارتاعتباری خود را از شیار آن کشیده و در نرمافزار نصبشده میزان وجه مد نظر و پین کد خود را وارد میکنید.
در پایان طرح امضای دیجیتال خود را نیز بر روی گوشی و یا تبلت وارد مینمایید، پرداخت صورت میگیرد. بدین گونه هر گوشی موبایل و یاتبلتی تبدیل به یک سیستم پوزPOSمیگردد

این قطعه دارای یک شیار مانند هر دستگاه پوز بوده ، بدین صورت کهکارتاعتباری خود را از شیار آن کشیده و در نرمافزار نصبشده میزان وجه مد نظر و پین کد خود را وارد میکنید.
در پایان طرح امضای دیجیتال خود را نیز بر روی گوشی و یا تبلت وارد مینمایید، پرداخت صورت میگیرد. بدین گونه هر گوشی موبایل و یا تبلتی تبدیل به یک سیستم پوزPOSمیگردد.
البته بعد از این شرکت، شرکتهایی دیگری مانندShopify POSوPayPalوارد این عرصه شدند.
هزینههای دریافتی بابت ارائه این سرویس بر اساس درصدی از تراکنشهای ماهانه و یا میزانی ثابت ماهانه میباشد

تفاوت اینگونه دستگاه ها با کارتخوان های سیارGPRSچیست؟
سوالی که در ذهن مخاطبان ایجاد میشود تفاوت موبایل پوز با کارتخوان های سیار استکه بطور کلی می توان به خدمات جانبی از جمله ارائه آمارهای مختلف، قابلیت تحلیل داده ها بصورت آنلاین اشاره کرد. همچنین قابلیت انعطاف بسیار بالای موبایل پوز برایتوسعه نرم افزارهای ویژه بر بستر تلفن هوشمند و یا تبلت، آن را به فناوری ایده آل برای بسیاری از مشاغل تبدیل می کند . علاوه بر آن موبایل پوز دارای مزایای بیشتری نسبت به کارتخوان های سیار است که از جمله مزایای آن موارد زیر است:
مزایای بالقوه استفادهازموبایل پوز
کاهش هزینه
بسیاری از پذیرندگان در حال حاضر خود دستگاه های تلفن همراه مناسب دارندبنابراین بانک می تواند از هزینه های اضافی مربوط به خرید، استقرار و حفظ یک ترمینالPOS، اجتناب کنند.
حمل و نقل آسان تر
قابلیت حمل بهتر و راحت تر در استفاده از این سیستم از عوامل مهم برای پذیرنده سیار است کههیچمحلثابتکسبوکاری ندارد.
سیستم عامل
سیستمعامل بکار گرفته شده امکانتوسعهنرمافزاروانعطافپذیریبیشتربامحیطهایموجودرامیدهد.
رابط کاربری
رابط کاربری بهتر-برایهردوپذیرندهومشتری
مسائل زیست محیطی
این دستگاه نه تنها از نظر زیست محیطی با ارائه رسید ایمیلی و یا پیامکی مصرف کاغذ را بهمیزان قابل توجهی کاهش می دهد،
بلکه همزمان امکان دسترسی پذیرندگان به مشتریانشان و تکمیل اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتریان را آسان تر می نماید.
مدیریت حساب
جالب اینکه شما می توانید از طریق این سامانه، حساب کاربری خود را آنلاین و به طور کامل مدیریت کنید وضمن مشاهده عملکرد
خود، به چندین اپلیکیشن متعلق به سامانه وصل شده و از امکانات آنها بهره گیرید.
ویژگی مهم موبایل پوز
ویژگی مهمکارتخوانموبایلی،آناستکهباعثمیشودنرمافزارآننقشبسیار پررنگ تری در مقایسه با کارتخوان های ثابت
فروشگاهی داشته باشد. درحقیقت پردازشگر اصلی عملیات پرداخت، تلفن هوشمند است و سخت افزار کارتخوان تنها برای قسمتی
از فرایند مورد استفاده قرار می گیرد که تلفن هوشمند به تنهایی قادر به انجام آن نیست: نگهداری کلید ها، خواندن کارت مغناطیسی،ورود امن رمز و رمز گذاری اطلاعات. با این حسابدر دست داشتن دستگاه کارتخوان سیار بدون بسته نرم افزاری توسعه یافته آن،
عملا ارزش افزوده ای محسوب نمی شود.

مشکلات و خطرات امنیتیMobile POS
حتما ً باید فرد دریافتکننده وجه، کارت بانکی داشته باشد.
برای اطمینان از انتقال وجه، باید حداقل حساب خود را بهسیستم دریافت پیامک واریز وجه متصل نموده و موبایل
خود را نیز همواره به همراه داشته باشد.
عدم دسترسی همگانی به گوشیهای هوشمند و یا تبلت.
مشکلات مربوط به نرمافزار موبایل و عدم پذیرش موقتی.
وجود آنتی ویروس بهروزرسانی شده بر روی گوشی و یا تبلت برای جلوگیریاز سرقت اطلاعات حساب.
توانایی کپی نمودن اطلاعات محرمانه کارت اعتباری، توسط فرد گیرنده به وسیله دستگاههای کاملا ً مشابه به نام
Duplicatorعدم وجود دوربین امنیتی مانند اطراف دستگاهATMبرای رصد نمودن متخلفان.
همچنین در صورت حذف موارد ایمنی (دو پین کد–امضاءالکترونیکی)برای سهولت و یا استفاده توسط گوشیهای معمولی، باید منتظر مشکلات عدیده امنیتی این سیستم نیز باشیم.
به گزارش عصربانک ، موبایل پوز ، در حال حاضر در دنیا یک ابزار شناخته شده و یکی از روشهای پرداخت الکترونیکی مرسوم است
که روز به روز در حال گسترشبین مردم است و امید است در آینده ای نزدیک با ایجاد قوانین لازم در خصوص امنیت پرداخت درایران نیز مورد استفاده قرار بگیرد

ویژگی ها و مشخصات

ویژگی های اصلی
  • کاهش هزینه
  • حمل و نقل آسان تر
  • سیستم عامل
  • رابط کاربری
  • مسائل زیست محیطی
  • مدیریت حساب
  • اتصال به انواع نرم افزارها
  • حساب داری شخصی و بیزینسی
گارانتی و پشتیبانی
قیمت پایه

100,000,000 تومان

قیمت پایه براساس توسعه و سفارش سازی شما ممکن می باشد کاهش یا افزایش پیدا کند
سفارش   درخواست دمو
گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن