شرکت نرم افزار برنامه نویسان دانش برتر سهند
article

سامانه مرخصی و ماموریت

امروزه نیاز به یک نرم افزار مرخصی و ماموریت بر اساس نیازهای سازمان و چارت سازمانی یک امر واجب و لازم برای هر بنگاه می باشد، چرا که تقاضای تسهیلات زمان مرخصی و ماموریت از سوی کارمندان به صورت کاغذی، زمان زیادی از کارکنان و به خصوص مدیران و افراد ذیربط سازمان را به خود اختصاص می دهد.

گفتگو در مورد طراحی اپلیکیشن